Základní škola a Mateřská škola Suchdol, okres Kutná Hora

Škola porozumění – cesta k lidskosti

Školská rada

19.listopadu 2018  |  

Dle ustanovení §167 odst.2 školského zákona 561/2004 Sbírky byla ustanovena Školská rada. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Zřizovatel (Městys Suchdol) stanovil počet jejích členů na šest. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.


Školskou radu aktuálně tvoří tito členové: 

za zřizovatele:Mgr. Jana Rychlíková

Mgr. Lenka Pavlová - předseda
za zákonné zástupce:Ing. František Pospíšil

Ing. František Pražák, Ph.D.
za pedagogické pracovníky:Mgr. Eva Šafáriková

Mgr. Květoslava Štikovcová


Školská rada – ŠR

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu opatření právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Školská rada bude zasedat nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména dokumentaci školy.

Zápisy z jednání:

Zápis 8.4.2015

Zápis 18.9.2015

Zápis 6.11.2015

Zápis 3.11.2016

Zápis 11.4.2017

Zápis 25.10.2017

Zápis 30.5.2018

Zápis 29.11.2018

Zápis 29.8.2019

Zápis 7.11.2019

Zápis 25.11.2019

Zápis 17.6.2021

Výsledek voleb 2021

Zápis 10.11.2021

Zápis 4.1.2022

Zápis 11.4.2022

Zápis 12.5.2022

Zapis 20y.9.2022

Zapis 31.10.2022

Zápis 24.10. 2023

Zápis 17. 1. 2024

Zápis 12.3. 2024

Zápis 4. 4. 2024
Mohlo by vás zajímat