Základní škola a Mateřská škola Suchdol, okres Kutná Hora

Škola porozumění – cesta k lidskosti

Granty

19.listopadu 2018  |  

ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SUCHDOL III („Šablony III“)

Plakát publicity

 

 

Projekt kvality výuky na ZŠ a MŠ Suchdol II

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013078.

Celková výše podpory: 1.166.089,-Kč.

Plakát publicity

 

Rozvojový program – Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru

V roce 2010 zažádala naše škola v rámci vyhlášení Rozvojového programu MŠMT – vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru o dotaci. S žádostí jsme uspěli a škola získala na toto vybavení finanční prostředky ve výši 10 000,- Kč. Mohli jsme tak nakoupit další interaktivní pomůcky pro žáky s vývojovými poruchami učení a pomoci jim tak při školní práci.

EU peníze školám

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání na základních školách. Cílem projektu na naší škole je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude jednak metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce, vybavením kmenových učeben moderními technologiemi. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno dalším zapojením do programu primární prevence.

Závěr

Název projektu: Škola porozumění

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2011

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2013

Rozpočet projektu: 863 255,- Kč

 

 

Vzdělávání pro zdraví na základních školách  

Hlavním cílem projektu je realizace inovativních vzdělávacích modulů zaměřených na téma zdravého životního stylu, dopravní výchovy a prevence rizikového chování na základních školách pro žáky, pedagogy a ostatní školské pracovníky. Zapojeni do projektu budou žáci čtvrté a páté třídy prvního stupně a žáci šesté až deváté třídy druhého stupně. Vzdělávací modul žáků se skládá ze 4 vzdělávacích bloků: zdravý životní styl – obecná prevence rizikového chování I. zdravý životní styl – obecná prevence rizikového chování II., zdravotní výchova, dopravní výchova. Doba trvání projektu je od 1. září 2014 do 31. července 2015.

 

Mezinárodní program EKOŠKOLA

Program EKOŠKOLA, do kterého se naše škola přihlásila, je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Plakát ekoškoly

 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK schválené dne 7. července 2015 rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace naší škole na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu Škole porozumění. Dotace je směřována na 2 podporované aktivity. První aktivitou je zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Druhá aktivita slouží k podpoře výuky cizích jazyků, ke zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

 

 

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

MŠMT poskytlo v rámci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (č. j.: MSMT – 28402/2016-1) naší škole na základě Rozhodnutí č 28402-2/2016-59 finanční prostředky – 7000,- Kč. Dotace je určena na dopravu žáků 1. stupně z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.


Mohlo by vás zajímat

Základní škola
Vyhledávání
Vize školy
Vize školy
Kalendář akcí

Dnes je 27. května 2024
a svátek má Valdemar.

Mediální partneři
Svoboda.info

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace
Adresa:Suchdol 6, Suchdol, 285 02
IČ:70989745
Ředitel školy:Mgr. Renata Novotná
E-mail:info@zssuchdolkh.cz
Web:https://www.zssuchdolkh.cz
ISDS:qitmssk
Zřizovatel:Obec Suchdol

Mapa