Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace se představuje

Současnost

Školní rok 2015/2016 je přelomový, škola dostala nový název, jelikož se součástí školy stala také nově vybudovaná mateřská škola. 

ZŠ Suchdol je úplnou základní školou s kapacitou 200 žáků.  Naše škola  je takříkajíc školou „rodinného typu“. Všechny děti se navzájem dobře znají, navštěvují se o přestávkách, nacvičují společné kulturní programy,spolupracují v zájmových kroužcích,sportují. Vyučující se střídají při různých předmětech, takže nikdo není pro žádného žáka neznámý.

Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu „Škola porozumění“ 

 Všem dětem se věnujeme podle jejich možností a schopností. Důraz klademe na žáky nadané i ty, co potřebují zvýšenou pozornost pedagoga a jsou individuálně integrováni v běžných třídách. Umožňuje nám to menší počet žáků ve třídách, odbornost pedagogického sboru a vybavenost školy pomůckami. Naše škola je nově zrekonstruovaná, moderně vybavená, máme 2 počítačové učebny, v každé třídě mohou žáci pracovat na interaktivní tabuli. Pro zájmové vzdělávání byla nově zbudovaná kuchyňka pro výuku vaření a keramická dílna s pecí. Sportovní aktivity škole umožňuje nově zrekonstruovaná sokolovna. žáci i pedagogové využívají při své práci i učebnu v přírodě, která je umístěna ve školním areálu. Spolupracujeme s jazykovou školou Language Corner, která pořádá přímo na naší škole kurzy anglického jazyka pro žáky i pro širší veřejnost.

 Součástí školy je školní družina s kapacitou 45 žáků, která vhodně doplňuje výchovně vzdělávací proces. Má vynikající prostorové podmínky, je umístěna přímo v prostorách školy a podobně jako celá škola je kompletně zrekonstruovaná a moderně vybavená. Program školní družiny zahrnuje odpočinkové i zájmové činnosti.

Nově je součástí školy mateřská škola s kapacitou 28 dětí.

Naším společným cílem je děti nejen vzdělávat, ale vést je k postupnému naplňování klíčových kompetencí, k získávání potřebných vědomostí, k samostatnému myšlení a uplatňování získaných poznatků v praxi.

Historie

Počátky historie školy v Suchdole jsou zahaleny rouškou tajemství.. Nikdo přesně neví, kdy se v obci s vyučováním širších vrstev obyvatelstva začalo. Jisté však je, že z počátku bylo vzdělání určeno především vrstvám bohatým. Jako první osoba pedagogicky působící v okolí Suchdola je v kronice jmenován vychovatel Jindřicha Voděradského na Dobřeni Jeroným Moravec, který v 16. století působil jako učitel v Kutné Hoře. (V 18. století je jako panský vychovatel zmiňován pan Hynek Demuth, který pracoval v rodině Neumannů z Puchholze. Před třicetiletou válkou byla obec Suchdol přifařena k Vysoké. Při faře na Vysoké bývala i škola, ale obě brzy po válce zanikly.

První větši snahy o souvislou školní výuku souvisí s vládou Marie Terezie.  V roce 1760 byla zřízena studijní komise, která měla za úkol dohlížet na rozšíření školství.

K roku 1719 je poprvé pro obec suchdolskou jmenován „kantor“. Byl jím Jakub Jan Veselý. Nakolik se zajímal o výuku dítek, nelze s určitostí říci, ale jistě byl „ředitelem“ kostelního zpěvu a hudby. Zemřel v roce 1735 a byl pochován v Bykáni.

Od roku 1739 patří panství pánům z Puchholze. V této době někdy musela vzniknout v Suchdole škola. Nejčastěji je uváděn právě rok 1739, ale jako první učitel zde pracoval Jan Vorlíček v letech 1744 – 1753. V prvním poschodí č.p. 26 byla zřízena 1 třída a byt učitele. Pravidelná výuka byla ale zahájena teprve v roce 1783 a v roce 1795 čítá obec Suchdol 92 školou povinných dětí, přičemž jich do školy chodilo v zimě jen 18 a přes léto 25.

V roce 1815 byla pro školní účely zabrána celá budova č.p. 26. V přízemí vznikly dvě třídy a prvním poschodí dva byty pro učitele. V tomtéž roce nastoupil školní pomocník Antonín Švančar, pobyl v Suchdole pět let. Později byla škola přesunuta do budovy č.p. 5.

V roce 1796 činily příjmy suchdolské farní školy 205 zl. 1 Kr.

Původně byly k Suchdolu přiškoleny osady Bořetice, Miskovice, Mezholezy, Vysoká, Tuchotice, Dobřeň a Malenovice, ale již roku 1810 vznikla škola v Tuchoticích, kam byly později (1852) přiškoleny Mezholezy. V roce 1871 bylo obci Miskovice uděleno povolení pro jednotřídní školu, kde se s výukou začalo 25. května téhož roku. V roce 1873 byly Malenovice přiškoleny k Solopyskám. 


 

Paměti městečka Suchdolu a vísky Vysoké u Hory Kutné – obecní kronika vedená Janem Hrdým, zámeckým kaplanem v Malešově.  V souvislosti s působením Jeronýma Moravce v Kutné Hoře je zde uváděn letopočet 1572.

Na místě první školy dnes stojí prodejna potravin ENAPO.

 

Další cíle

Naším cílem je nejen děti vzdělávat, ale připravit jim i řadu dalších školních  a mimoškolních aktivit a akcí.