Současnost

Školní rok 2015/2016 je přelomový, škola dostala nový název, jelikož se součástí školy stala také nově vybudovaná mateřská škola.

ZŠ Suchdol je úplnou základní školou s kapacitou 200 žáků.  Naše škola  je takříkajíc školou „rodinného typu“. Všechny děti se navzájem dobře znají, navštěvují se o přestávkách, nacvičují společné kulturní programy,spolupracují v zájmových kroužcích,sportují. Vyučující se střídají při různých předmětech, takže nikdo není pro žádného žáka neznámý.

Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu „Škola porozumění“

Všem dětem se věnujeme podle jejich možností a schopností. Důraz klademe na žáky nadané i ty, co potřebují zvýšenou pozornost pedagoga a jsou individuálně integrováni v běžných třídách. Umožňuje nám to menší počet žáků ve třídách, odbornost pedagogického sboru a vybavenost školy pomůckami. Naše škola je nově zrekonstruovaná, moderně vybavená, máme 2 počítačové učebny, v každé třídě mohou žáci pracovat na interaktivní tabuli. Pro zájmové vzdělávání byla nově zbudovaná kuchyňka pro výuku vaření a keramická dílna s pecí. Sportovní aktivity škole umožňuje nově zrekonstruovaná sokolovna. žáci i pedagogové využívají při své práci i učebnu v přírodě, která je umístěna ve školním areálu. Spolupracujeme s jazykovou školou Language Corner, která pořádá přímo na naší škole kurzy anglického jazyka pro žáky i pro širší veřejnost.

Součástí školy je školní družina s kapacitou 45 žáků, která vhodně doplňuje výchovně vzdělávací proces. Má vynikající prostorové podmínky, je umístěna přímo v prostorách školy a podobně jako celá škola je kompletně zrekonstruovaná a moderně vybavená. Program školní družiny zahrnuje odpočinkové i zájmové činnosti.

Nově je součástí školy mateřská škola s kapacitou 28 dětí.