Projekty

Tradiční akce

 • Sportovní dny
 • Dětský den
 • Vánoční besídky
 • Adventní koncerty
 • Soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu
 • Karneval
 • Nebojsa(dobrodružný noční pochod)
 • Diskotéka
 • Sportovní turnaje
 • Vědomostní soutěže
 • Mikulášský den
 • Návštěvy kulturních představení
 • Exkurze,výlety
 • Sportovně relaxační kurz pro žáky 1.stupně
 • Sportovně turistický kurz pro 6.třídu
 • Návštěvy knihoven
 • Dopravní a zdravotnická soutěž
 • Besedy s odborníky na různá témata, vzdělávací programy
 • Lyžařské kurzy
 • Spolupráce se ZUŠ Uhlířské Janovice
 • Slavnostní vítání prvňáčků v prostorách zámku
 • Slavnostní rozloučení s deváťáky v prostorách zámku
 • Divadlo pro rodiče a spolužáky
 • Spolupráce s rodiči, třídní schůzky, konzultační hodiny
 • Individuální přístup k žákům nadaným i k žákům s vývojovou poruchou učení a chování
 • Akce podporující environmentální vzdělávání

 

Nové akce

 • Celoškolní projektové dny
 • Den otevřených dveří s možností sledování výuky
 • Zpívání u příležitosti rozsvícení vánočního stromku
 • Sportovně relaxační kurzy (škola v přírodě)
 • Pokračování v úpravách školní zahrady
 • Inovace webových stránek školy
 • Testování KEA (komplexní evaluační analýza) – spolupráce s agenturou Scio
 • Testování klíčových kompetencí
 • Výuka anglického jazyka od 1.třídy ( od škol.roku 2009/2010)
 • Zahájení spolupráce s organizací Prostor (primárně preventivní programy)
 • Úpravy vnitřních prostor školy (dlouhodobě)
 • Zapojení do projektu „Školní mléko“
 • Zapojení do projektu „Ovoce do škol“
 • Vánoční výstava pro rodiče a veřejnost
 • Interaktivní výuka v každé učebně
 • Zřízena druhá počítačová učebna
 • Nově keramická dílna a pec pro zájmové vzdělávání
 • Zřízena kuchyňka pro vaření v rámci kroužku
 • Logo školy
 • Školní družina v novém prostředí
 • Zábavná odpoledne pro předškoláky
 • Absolventské práce pro žáky devátého ročníku
 • Zapojení do projektu Ekoškola
 • Školní psycholog (od škol. roku 2015/2016)