Školská rada

Dle ustanovení §167 odst.2 školského zákona 561/2004 Sbírky byla ustanovena Školská rada. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Zřizovatel (Městys Suchdol) stanovil počet jejích členů na šest. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školskou radu tvoří tito členové:

Za zřizovatele Mgr. Jana Rychlíková
Zdeněk Šibrava
Za zákonné zástupce: Ing. František Pospíšil
Ing. František Pražák, Ph.D.
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Eva Vyhnánková – předseda
Mgr. Daniela Skopalová

 

Školská rada – ŠR

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu opatření právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Školská rada bude zasedat nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména dokumentaci školy.

 

Zápisy ze školské rady:

Zápis ze schůze 8.4.2015
Zápis ze schůze 18.9.2015
Zápis ze schůze 6.11.2015
Zápis ze schůze 3.11.2016
Zápis ze schůze 11.4.2017
Zápis ze schůze 25.10.2017
Zápis ze schůze 30.5.2018
Zápis ze_schůze_29.11.2018
Zápis ze schůze 29.8.2019
Zápis ze schůze_7.11.2019
Zápis ze schůze 25.11.2019
Zápis ze schůze 17.6.21
Výsledky voleb do ŠR – rodiče 21
Zápis ze schůze 10.11.21
Zápis ze schůze 4.1.22
Zápis ze schůze 11.4.22
Zápis ze schůze 12.5.22
Zápis ze schůze 20.9.22