Školská rada

Dle ustanovení §167 odst.2 školského zákona 561/2004 Sbírky byla ustanovena Školská rada. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Zřizovatel (Městys Suchdol) stanovil počet jejích členů na šest. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školskou radu tvoří tito členové:

Za zřizovatele :                                  Mgr.Jana Rychlíková

                                                          Zdeněk Šibrava

Za zákonné zástupce:                        Jana Velová

                                                          Libuše Mikynová

Za pedagogické pracovníky školy:   Mgr. Eva Vyhnánková - předseda

                                                         Mgr. Daniela Skopalová

Školská rada –ŠR

-          se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

-          schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

-          schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

-          schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

-          podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

-          projednává návrh rozpočtu opatření právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje ke zlepšení hospodaření

-          projednává inspekční zprávy České školní inspekce

-          podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Školská rada bude zasedat nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména dokumentaci školy.

 

Zápis ze schůze 8.4.2015.pdf

Zápis ze schůze 18.9.2015.pdf

Zápis ze schůze 6.11.2015.pdf

Zápis ze schůze 3.11.2016.pdf

Zápis ze schůze 11.4.2017.pdf

Zápis ze schůze školské rady 25.10.2017.pdf (256,8 kB)

Zápis ze schůze Školské rady 30.5.2018.jpg

Zápis ze schůze Školské rady - 29. 11. 2018.pdf (435007)