Školní psycholog - Mgr. Pavel Pinsner

Konzultační hodiny - Pondělí 8.00 11.00 hod.

telefonní číslo: 776 32 60 32
www.psycholog-pinsner.cz
 

Školní psycholog je k dispozici žákům, rodičům i pedagogům.

Cílem je napomáhat k dobré atmosféře ve škole a k využití potenciálu žáků. Formou individuálních, dyadických (dvojice – nejen partnerská, ale i učitel + žák, učitel + rodič) a skupinových intervencí pomáhá v následujících oblastech:

·         Výukové obtíže – náhlé změny v prospěchu, celkové neprospívání, poruchy pozornosti, nevhodné studijní návyky

·         Výchovné obtíže - potíže se začleněním do kolektivu, impulzivní a agresivní chování, záškoláctví, konflikty s rodiči, učiteli či spolužáky

·         Emoční obtíže – úzkost, podrážděnost, deprese, psychosomatické příznaky (bolesti hlavy, břicha), pomoc se zvládáním specifických osobnostních charakteristik dítěte (např. tréma, nízké sebevědomí)

·         Akutní krize – pomoc v situaci, kterou žák, rodič či pedagog osobně prožívá jako zátěžovou, náročnou a ohrožující (např. vleklé spory doma, úmrtí v rodině, rozchod s partnerem/partnerkou, mimořádné životní události)

·         Podpora vztahů v třídním kolektivu - psychosociální aktivity prohlubující spolupráci, komunikaci a soudržnost, nácvik sociálních kompetencí (poznat sebe i druhé, umět naslouchat druhým, prosadit se, respektovat a být respektován)

·          Konflikty ve školním kolektivuzjišťování sociálního klimatu ve třídě a realizace programů na podporu zdravých vztahů, podpora spolupráce mezi třídou a učitelem

 

Rodičům je vždy doporučena spolupráce na řešení problému dítěte. V procesu změny je angažovanost rodiče velmi významná až nezbytná. Stejně důležitá je i spolupráce s pedagogy a systémem školy jako takovým.

Samozřejmostí je zachovávání diskrétnosti (informace získané při konzultacích nejsou sdělovány žádným dalším osobám).