PROVOZNÍ A STRAVOVACÍ ŘÁD ZŠ A MŠ SUCHDOL 2018/2019 

 
 • Žák navštěvuje školní jídelnu na základě přihlášky, kterou odevzdá vedoucí školní jídelny. Přihláška platí po celou dobu docházky do mateřské a základní školy. Přihlášku podepíší zákonní zástupci žáka. 

 

 • Jídelní lístek je vystaven po dobu jednoho týdne na nástěnce v jídelně. 

 

 • Obědy se vydávají v době od 10:30 do 13:15. Vydávání obědů: 
  • pro cizí strávníky je v době od 10:30 do 11:10. 
  • pro žáky a zaměstnance je to doba od 11:10 do 13:15. 
  • do MŠ se obědy dovážejí v 11:15. 

 

 • Obědy se hradí: 
  • inkasním převodem vždy 15. den v měsíci (nutné mít zřízený souhlas s inkasem) 
  • v případě neprovedení platby nebudou obědy vydány 
   • upozornění – nelze provádět platbu jednorázovým příkazem k úhradě!!! 

 

 • Přihlašování a odhlašování obědů:
  • osobně ve školní jídelně 
  • telefonicky na tel. čísle 327 596 275 
 • Odhlašování obědů se přijímá jen do 6:30 téhož dne. V pozdější době již není možné stravu odhlásit jak v ZŠ, tak v MŠ.

 

 • První den neplánované nepřítomnosti strávníka si mohou rodiče oběd vyzvednout do vlastních jídlonosičů u výdejního okénka v kuchyni. Neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. Další dny nepřítomnosti je třeba obědy odhlásit. 

 

 • Cena oběda: 
  • MŠ celodenní        34Kč 
  • 1. – 4. tř.             21 Kč 
  • 5. – 9. tř.             23 Kč 
  • zaměstnanci         16 Kč 
  • cizí strávníci         44 Kč
 
 • Žáci vstupují do jídelny na pokyn dozorujícího učitele či nepedagogického pracovníka a řadí se do zástupu u okénka. Po vyzvednutí oběda odcházejí si sednout ke stolu. Žáci se chovají slušně a dbají zásad pravidel společenského chování a správného stravování. Do jídelny se nevchází se žvýkačkou. Po celou dobu oběda je nad nimi vykonáván dozor. 

 

 • Jídlo a nápoje konzumují žáci zásadně v sedě. Nezkonzumované ovoce, moučníky apod. si mohou žáci ze ŠJ odnést. 

 

 • Po jídle odnáší žáci použité nádobí na okénko, kde si jej pracovnice kuchyně odebere. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí žáka. 

 

 • Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem číslo 561/2004 Sb. o předškolním stravování, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. 

 

V Suchdole dne 1. 9. 2018 

 

Levá Jana – vedoucí ŠJ

Mgr. Renata Novotná – ředitelka MŠ a ZŠ Suchdol