Zápis do 1. třídy

11.01.2016 11:28

Srdečně zveme rodiče a budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy, který se koná 18. a 25. ledna 2015 v době od 13.00 do 17 hodin.

K zápisu je nutné přinést občanský průkaz a rodný list dítěte.
Do 1. ročníku základní školy budou zapsány děti, které do 31. 08. 2016 dovrší šestého roku věku, a dále děti, kterým byl ve školním roce 2015/2016 povolen odklad začátku povinné školní docházky. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2015/2016, se rovněž dostaví k zápisu.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 
Rodiče mohou zažádat o odklad povinné školní docházky, k odkladu se dokládá vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny) a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa (obě vyjádření jsou nutná).