Přijímací řízení

19.01.2012 11:10

 

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2014/2015 pro školní rok 2015/2016

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.).

 

· Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (§ 60 odst. 7 školského zákona)

 

· Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání ne již prostřednictvím základní školy, ale řediteli střední školy do 15. března 2014, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2013.

 

· Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl (§ 60 odst. 2 školského zákona).

 

· K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je zaveden zápisový lístek (viz § 60 odst. 20 a § 60a školského zákona), který může uchazeč vzít zpět jen jednou (tzn., že jej nemůže uplatnit na třetí škole).

 

· Ředitel střední školy může v rámci dalších skutečností hodnotit uchazeče i podle výstupního hodnocení na základě § 60 odst. 13 písm. d) školského zákona, pokud jej uchazeč k přihlášce přiloží (jaký důraz na něj bude kladen, je vhodné uvádět v kritériích přijímacího řízení).

 

· Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejnění na webových stránkách) nejpozději do 30. října 2014 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 30. ledna 2015, pro ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení (§ 60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně (tu lze považovat za porušení § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona).

 

· Vyhláškou č. 671/2004 Sb., nově ve znění vyhlášky č.  394/2008 Sb., se stanoví pro prvé kolo přijímacího řízení jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena) pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2014 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

 

· Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, stanoví jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení dne 22. dubna 2015 (§ 60 odst. 16 a 17 školského zákona).

 

· Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích nebo talentových zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst (§ 60 odst. 22). Informace o nich mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

 

· Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány pracovních dnech od 1. do 15. ledna 2015. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

 

· Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 15. března 2015 přihlášku do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. 

 

Vyhledávání