Přijímací řízení 2018

21.12.2017 13:15

Přijímací řízení do oborů středního vzdělání je zahájeno ve škole jeho vyhlášením.
U oborů s talentovou zkouškou se 1. kolo vyhlašuje do 31. října 2017 podle § 62 odst. 2 školského
zákona, u oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 31. ledna 2018 podle § 60 odst. 1 školského
zákona.
Pokud dojde k zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku,
je možné konat 1. kolo do konce školního roku (do 31. srpna 2018). V tomto případě se jednotná
zkouška koná, pokud ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení tak, aby uchazeči mohli odevzdat
přihlášky v termínu do 1. března 2018, jinak se jednotná zkouška nekoná.
 Vyhlášení přijímacího řízení musí jednoznačně stanovit, ve které škole, do kterého oboru vzdělání,
příp. zaměření ŠVP, a formy vzdělávání se přijímací řízení koná. Uchazeč v přihlášce uvádí název
školy, na kterou se hlásí, i obor vzdělání, příp. zaměření ŠVP, a formu vzdělávání (jestliže není
zvolena výběrem tiskopisu přihlášky).
 Střední škola (ředitel) stanoví podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola
přijímacího řízení jednotná kritéria přijetí do oboru vzdělání a formy vzdělávání (mohou být
stanovena odlišná kritéria pro jednotlivá zaměření ŠVP podle § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona)
a zveřejňuje spolu s těmito kritérii i další podrobnosti organizace přijímacího řízení.
 Při vyhlašování kritérií přijímacího řízení je třeba uvést předpoklady (podmínky) pro přijetí
uchazečů stanovené právními předpisy (zejména školským zákonem a jeho prováděcími předpisy).
Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem, jsou zejména:
– Prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u oborů
vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů.
– Doložení úspěšného ukončení 5. a 7. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru
vzdělání osmiletého a šestiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona) a 5. ročníku ZŠ
do 1. ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (§ 88 odst. 1 školského zákona).
– Doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním
listem nebo oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou při přijímání do oboru nástavbového
studia a zkráceného studia (§ 83 až 85 školského zákona).
– Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před
splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů
středního vzdělání (do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského
zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i roky
vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení povinné
školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku za podmínek uvedených dále.
K úspěšně ukončenému základnímu vzdělání dále informujeme, že podle § 108 odst. 1 školského
zákona absolvent školy mimo území ČR, který získal doklad o dosažení základního, středního
nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad o vydání osvědčení o uznání
rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo o rozhodnutí o platnosti zahraničního
vysvědčení v ČR (nostrifikaci). Současně se v ustanovení § 108 odst. 5 školského zákona uvádí
možnost, aby krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci nařídil vykonat nostrifikační zkoušku.
Cílem řízení podle § 108 školského zákona tedy je uznat vzdělání získané v zahraničí za
rovnocenné vzdělání, které je možné získat v ČR. Pokud absolvent takové zahraniční školy
disponuje osvědčením či uznáním platnosti svého zahraničního základního vzdělání, je považován
za osobu, která má doklad o dosažení (ukončení) základního vzdělání ve smyslu § 59 školského
zákona, a taková osoba nemusí dokončit případné zbývající roky povinné školní docházky podle
české právní úpravy.
– Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g
odst. 7 školského zákona).
– Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona).
4
 V rámci kritérií se také stanoví:
– U oborů s MZ informace o jednotné zkoušce a jejím podílu na celkovém hodnocení. Hodnocení
jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí
nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru GSP nejméně 40 %. Uchazeči se do
celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků
ve dvou možných termínech.
– Nejméně 2 termíny pro konání školní přijímací zkoušky v 1. kole, pokud bude tato zkouška
součástí přijímacího řízení (2 termíny platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou na základě
§ 62 odst. 1 a 3 školského zákona).
– Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání (i zde lze
využít členění podle zaměření ŠVP).
– Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury
(osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole
mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20
odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20
odst. 4 věta druhá školského zákona).
 V 1. kole lze podat až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017 a až
dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2018. Na tiskopisech obou
přihlášek ke vzdělávání, podaných k jednomu z těchto termínů, uvádí uchazeč obě zvolené školy
(popř. oba obory vzdělání, resp. obě zaměření ŠVP v jedné škole) ve stejném pořadí.
 Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč (nebo
jiná osoba na základě plné moci za uchazeče) řediteli SŠ; na přihlášce se u konkrétního oboru
vzdělání vyznačí jeden ze dvou stanovených termínů (dnů), ve kterém se uchazeč chce účastnit školní
přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky, pokud jsou stanoveny. Přihlášku ke vzdělávání přijímá
škola (z pohledu správního řádu jde o přijetí žádosti úřední osobou za správní orgán, kterým je
právnická osoba vykonávající činnost školy).
 Ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy může v nezbytných
případech podat přihlášku za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
výchovou místo zákonného zástupce, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného
zástupce uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče
s jejím podáním (§ 60a odst. 1 školského zákona).
 Talentová zkouška se koná u oborů vzdělání, kde je jako součást přijímacího řízení stanovena
rámcovým vzdělávacím programem konkrétního oboru vzdělání, a postupuje se při ní obdobně
podle § 60 až 60g, není-li dále stanoveno jinak (§ 62 a § 88 odst. 1 školského zákona). Koná se
v oborech skupiny 82 Umění a užité umění na SŠ a v konzervatořích a v oboru GSP. Její obsah pro
příslušný obor vzdělání stanoví ředitel školy.
 Přijímací zkouška se skládá z jednotné zkoušky u oborů s MZ, pokud nejde o obor vzdělání
s talentovou zkouškou (vyjma oboru GSP), a případně ze školní přijímací zkoušky, pokud o jejím
konání ředitel školy rozhodne. Obsah a forma přijímacích zkoušek je určena RVP ZV (§ 60b
odst. 1 školského zákona).
 Přípravou na přijímací zkoušky (jednotné i školní) je především vzdělávání v ZŠ. Dále jí může být
např. seznámení s testy použitými při přijímání do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
v letech 2015 až 2017, zveřejněnými na www.cermat.cz , příprava na přijímací zkoušku organizovaná
střední školou apod.
 Jednotná zkouška se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze
vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV.
Termíny jednotné zkoušky jsou stanovené sdělením č. j. MSMT-22351/2017-1 (viz tabulku v příloze).
 Jednotná zkouška se v 1. kole povinně koná v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou
podle § 60 odst. 5 školského zákona, a to ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia.
5
Její výsledek je u dotčených oborů vzdělání podstatným povinným kritériem v přijímacím řízení,
podle kterého bude uchazeč hodnocen (§ 60d školského zákona).
 Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona:
v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve
druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako
druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném
pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů
s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.
 Specifický je postup při určení termínu pro účast na jednotné zkoušce uchazeče, který se hlásí na obor
GSP. V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu do oboru/oborů GSP, bude jednotnou
zkoušku konat přednostně v škole/školách s oborem GSP podle § 11 vyhlášky (postupuje se dle
pořadí škol uvedených v přihlášce s modrým podtiskem). Pořadí škol (oborů GSP) uvedených
uchazečem v přihlášce určuje i zde, kde (na které škole) a kdy (v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném
MŠMT) se uchazeč účastní jednotné zkoušky podle § 60c odst. 1 a § 62 odst. 1 školského zákona, a to
i v případech, kdy nevykonal talentovou zkoušku do oboru GSP úspěšně.
 Pokud uchazeč následně podá k 1. březnu přihlášku na dva obory s MZ, bude konat jednotnou
zkoušku ve škole (školách) v tom pořadí, ve kterém nekoná zkoušku na obor GSP (a vyznačí to
u příslušné školy např. v přihlášce s růžovým podtiskem). Pokud podá k 1. březnu přihlášku jen na
jeden obor s MZ, koná jednotnou zkoušku v jiném termínu (pořadí), než ji koná v termínu (pořadí) do
oboru GSP.
 Pozvánky k talentové zkoušce, ke školní přijímací zkoušce i k jednotné zkoušce zasílá
uchazečům škola na termíny uvedené při vyhlášení přijímacího řízení pro všechny formy
vzdělávání.
 Pro konání talentové zkoušky stanoví konkrétní termíny ředitel školy, přičemž pro 1. kolo
přijímacího řízení se stanoví 2 termíny talentové zkoušky. Ve středních školách jsou stanoveny na
pracovní dny v období od 2. ledna do 15. ledna 2018; u oboru GSP jde o období od 2. ledna do
15. února 2018 a v konzervatořích jde o období od 15. ledna do 31. ledna 2018 (§ 62 odst. 3, § 88
odst. 2 školského zákona). Stanovením dvou termínů se zajišťuje účast na talentové zkoušce i při
souběhu termínu této zkoušky na obou školách uchazeči, který podal 2 přihlášky do oborů
s talentovou zkouškou.
 Od 22. dubna do 30. dubna 2018 je pro 1. kolo u oborů bez MZ i bez talentové zkoušky stanoveno
období pro školní přijímací zkoušky; pokud ředitel školy o jejím konání rozhodl, koná se ve
dvou termínech (§ 60 odst. 3 písm. a) školského zákona).
 Od 12. dubna do 28. dubna 2018 je pro 1. kolo u oborů s MZ bez talentové zkoušky a oboru GSP
stanoveno období pro přijímací zkoušky (pro jednotné i školní přijímací zkoušky). Konkrétní dny
konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy; pro jednotnou zkoušku je zveřejňuje při
vyhlášení přijímacího řízení v souladu s konkrétními termíny vyhlášenými MŠMT.
 Termíny jednotné zkoušky
1. termín:
čtvrtek 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
pátek 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
2. termín:
pondělí 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
úterý 17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
1. termín: čtvrtek 10. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín,
2. termín: pátek 11. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.
 Ukončení hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:
– Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo
zákonnému zástupci

Vyhledávání